• 20100922_576_dxo 20100922_576_dxo
 • 20100922_578_dxo 20100922_578_dxo
 • 20110626_369_Bethlehem_Nativity-Church 20110626_369_Bethlehem_Nativity-Church
 • 20110627_403_Hebron_Cave-of-the-Patriarchs 20110627_403_Hebron_Cave-of-the-Patriarchs
 • 20120105_009_Chicago 20120105_009_Chicago
 • 20120105_013_Chicago_Carbide-Carbon 20120105_013_Chicago_Carbide-Carbon
 • 20120105_014_Chicago 20120105_014_Chicago
 • 20120105_017_Chicago 20120105_017_Chicago
 • 20120105_020_Chicago_Marina-city 20120105_020_Chicago_Marina-city
 • 20120105_022_Chicago_Trump-Tower 20120105_022_Chicago_Trump-Tower
 • 20120105_027_Chicago 20120105_027_Chicago
 • 20120105_032_Chicago_Radisson-hotel 20120105_032_Chicago_Radisson-hotel
 • 20120105_041_Chicago_Lake-Point-Tower 20120105_041_Chicago_Lake-Point-Tower
 • 20120105_048_Chicago_Carbide-Carbon-2 20120105_048_Chicago_Carbide-Carbon-2