Liguria, 2010

Liguria, 2010

イメージ: 45 - 2 サブアルバム

Elba 2008

Elba 2008

イメージ: 35

Elba 2007

Elba 2007

イメージ: 39

Florence & Sienna, 2007

Florence & Sienna, 2007

イメージ: 26

Road-trip 2006

Road-trip 2006

イメージ: 59 - 5 サブアルバム

Susa, Turin, Bergamo, Milan, Como Lake, Parma, Mantova, Verona